Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

HASIČI Vrbno pod Pradědem

Zajímavosti

Jednotky požární ochrany

(dále jen JPO) jsou rozděleny podle následujícího schématu :

 JPO I

jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, která zabezpečuje výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci, o poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní požární technikou v daném území, v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce, maximální doba výjezdu je 2 minuty


JPO II/1

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000, maximální doba výjezdu je 5 minut


JPO II/2

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu (1+3) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000, maximální doba výjezdu je 5 minut


JPO III

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva (1+5) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000, maximální doba výjezdu je 10 minut

JPO V/1

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel do 200


JPO V/2

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva (1+5) a zřizuje se zpravidla v obci s počtem obyvatel více než 200


JPO IV

jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo podnikající fyzickou osobou; poskytuje speciální požární techniku na výzvu OPIS zpravidla na základě písemné dohody, maximální doba výjezdu je 2 minuty


JPO VI

jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizována právnickou nebo podnikající fyzickou osobou; poskytuje speciální požární techniku na výzvu OPIS zpravidla na základě písemné dohody 


 
 
Vysvětlení kódového označení stanic JPO : 

 • Předurčenost JPO I, JPO II na dopravní nehody
A - jednotka kategorie JPO I, vybavená rychlým zásahovým automobilem (RZA) nebo technickým automobilem (TA-1), zajišťující stálou pohotovost vyčleněné osádky k výjezdu v počtu 2 osob
B - jednotka kategorie JPO I, vybavená RZA nebo TA-1
C - jednotka kategorie JPO I nebo JPO II, která má ve vybavení cisternové automobilové stříkačky, technického automobilu nebo dopravního automobilu hydraulické vyprošťovací zařízení
E - jednotka kategorie JPO I, vybavená automobilovým jeřábem s nosností 20 a více tun
 
 • Předurčenost na havárie s nebezpečnými látkami : 
O - opěrný bod - vybraná jednotka kategorie JPO I, stálá pohotovost vyčleněné 3-členné osádky
S - střední - jednotka kategorie JPO I dislokovaná zpravidla na stanicích v obcích, kde sídlí ÚO HZS kraje
Z - základní - jednotka kategorie JPO I nezařazená do typu "O" nebo "S"

Informace o IZS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Jednotka PO (jednotka, JPO) - síly a prostředky soustředěné a pracující pod jednotným velením velitele jednotky a náležející ke stejnému druhu jednotky (HZS kraje, hasičského záchranného sboru podniku, sboru dobrovolných hasičů obce, sboru dobrovolných hasičů podniku) označené vlastním evidenčním číslem jednotky.
Integrovaný záchranný systém (IZS) - kordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.
Složky IZS :
 • základní složky IZS - Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí okresu jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR.
 • ostatní složky IZS - vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.
Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
Záchranné práce - činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.
Likvidační práce - činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.
Zásah - činnost jednotky PO nebo složky IZS u události.
Požár - každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. Za požár se také považují výbuchy hořlavých par, plynů a prachů bez následného plamenného hoření, pokud se nejednalo o fyzikální výbuch.
Dopravní nehoda - zásah u události mající charakter činností spojených s odstraňováním následků kolize dopravních prostředků.
Dopravní nehoda silniční hromadná - na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích za účasti více než 4 vozidel nebo prostředku hromadné přepravy osob.
Živelní pohroma - zásah u události spojený s likvidací následků povodně, záplavy, deště, sněhu, námrazy, větrné smrště, sesuvu půdy, zemětřesení apod.
Únik nebezpečné chemické látky - zásah u události spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů (během výroby, dopravy, manipulace) a ostatních látek
Nebezpečné látky a přípravky - látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za podmínek stanovených zákonem č. 157/1998 Sb. jako :
 • výbušné, které mohou exotermně reagovat i bez přístupu kyslíku za rychlého vývinu plynu nebo u nichž dochází při definovaných zkušebních podmínkách k detonaci a prudkému shoření nebo které při zahřátí vybuchují, jsou-li umístěny v částečně uzavřené nádobě,
 • oxidující, které při styku s jinými látkami, zejména hořlavými, vyvolávají vysoce exotermní reakci,
 • extrémně hořlavé, které v kapalném stavu mají bod vzplanutí nižší než 0 °C a bod varu nižší než 35 °C nebo které v plynném stavu jsou vznětlivé při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty a normálního (atmosférického) tlaku,
 • vysoce hořlavé,
 • hořlavé, které mají bod vzplanutí v rozmezí od 21 °C do 55 °C,
 • vysoce toxické, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i ve velmi malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt,
 • toxické, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt,
 • zdraví škodlivé, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt,
 • žíravé, které při styku s živou tkání mohou způsobit její zničení,
 • dráždivé, které nemají vlastnosti žíravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět,
 • senzibilizující, které po vdechnutí nebo proniknutí kůží mohou vyvolat přecitlivělost tak, že po další expozici vznikají charakteristické příznaky,
 • karcinogenní, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny,
 • mutagenní, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu genetických poškození,
 • toxické pro reprodukci, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných poškození potomků, poškození reprodukčních funkcí nebo schopností reprodukce muže nebo ženy,
 • nebezpečné pro životní prostředí, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo opožděné nebezpečí.
Technická havárie - zásah u události vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů velkého rozsahu či značných následků na zdraví osob, zvířat či majetku (např. destrukce objektu)
Technická pomoc - odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů menšího rozsahu mimo technologický provoz závodů např.:
 • vyproštění osob z výtahu,
 • nouzové otevření bytu,
 • odstranění překážek z komunikace nebo jiných prostor,
 • otevírání uzamčených prostorů,
 • likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů apod.,
 • odvětrání prostor,
 • záchrana osob a zvířat,
 • čerpání, uzávírání a navážení vody,
 • asistence při hledání nástražného systému (např. výbušného),
 • provizorní nebo jiné opravy,
 • vyprošťování předmětů, osob (všetně prací na vodě),
 • měření koncentrací nebo radiace,
 • snesení pacienta do sanitního vozu, odvoz nebo převoz pacienta
Technologická pomoc - odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů v technologickém provozu závodů. Jedná se o pomoc technikou jednotek v určité technologii či provozu podniku, např.:
 • náhrada havarovaného chlazení,
 • nouzová dodávka vzduchu, vody,
 • dohašování ohnisek po pálení klestu nebo následné dohašování ohnisek požáru lesa,
 • ochlazování briket, skládek u těch případů, které nemají znaky definice požáru.
Radiační havárie a nehoda - zásah u události spojený s nepřípustným uvolněním radioaktivních látek nebo ionizujícího záření.
Planý poplach - činnost jednotky vyvolaná z důvodu ohlášení požáru nebo jiné události, která se nepotvrdila.

 


 
TOPlist